ZAMÓW POBYT TYGODNIOWY, A REJS NASZYM STATKIEM 3 KOLORY OTRZYMASZ GRATIS!

 • 1_5_slide.jpg
 • 1_6_slide.jpg
 • 1_28_slide.jpg
 • 1_41_slide.jpg
 • 11-1-2.jpg
 • f3_slide.jpg
 • s1.jpg

Rezerwacja apartamentu oznacza jednocześnie akceptację regulaminu!

Powyższy regulamin stosuje następującą terminologię:
Gość – Najemca
Właściciel Apartamentu – Wynajmujący
Apartament – lokal mieszkalny w budynku

 1. Apartament wynajmowany jest na doby.
 2. Doba trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00, lub od 16.00 do 10.00.
 3. Najemca powinien zawiadomić Wynajmującego o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. Każdorazowo opuszczając Apartament Najemca powinien sprawdzić wyłączenie wszelkich urządzeń elektrycznych oraz zamknięcie drzwi i okien. Po upływie wynajmu Najemca zobowiązany jest zwrócić klucz właścicielowi lub wskazanej przez Właściciela osobie.
 5. Najemca nie może przekazywać apartamentu osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 6. Właściciel (Wynajmujący) nie wyraża zgody (bez jego pisemnej zgody i wiedzy) na organizację przez Gościa (Najemcę) jakichkolwiek przyjęć, imprez okolicznościowych, spotkań większej niż nocująca ilość osób w Apartamencie.
 7. Osoby nie zameldowane w Apartamencie mogą przebywać w nim od godziny 7.00 do godziny 22.00, wyłącznie za wyraźną zgodą Wynajmującego.
 8. W Apartamencie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 7.00. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z apartamentu mają obowiązek tak się zachowywać,by nie zakłócać spokoju innych gości oraz mieszkańców budynku jak i sąsiednich budynków.
 9. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia Apartamentu. Ponad to zabrania się użytkowania w Apartamencie materiałów pirotechnicznych.
 10. W Apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia za wyjątkiem miejsc w budynku poza Apartamentem do tego przeznaczonych (właściwie oznakowanych) oraz wprowadzania zwierząt.
 11. Właściciel apartamentu nie bierze odpowiedzialności za zachowanie ciszy, np. przeprowadzanie prac remontowych itp.
 12. Za szkody powstałe w mieniu Apartamentu (w tym trwałe zabrudzenia i uszkodzenia elementów wyposażenia, bądź też za ich zaginięcie) w wyniku niewłaściwego użytkowania obiektu, odpowiedzialność zarówno finansową jak i cywilną ponosi Najemca.
 13. Wynajmujący może odmówić przyjęcia Najemcy, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin pobytu wyrządzając szkodę w mieniu Apartamentu lub w mieniu budynku lub na osobach innych lokatorów budynku, albo pracowników budynku bądź też w inny sposób zakłócił spokój.
 14. W przypadku spostrzeżenia jakiegokolwiek naruszenia niniejszego regulaminu Właściciel (Wynajmujący) Apartamentu ma prawo do wypowiedzenia dalszego użytkowania/najmu Apartamentu bez zwrotu Najemcy kosztów najmu za pełen okres zakontraktowanego pobytu,a koszty interwencji policji,straży pożarnej itp. obciążają klienta.
 15. Właściciel zastrzega sobie prawo alternatywnego zakwaterowania w obiekcie o podobnym standardzie.
 16. Rezerwacja ważna jest po wpłacie zaliczki i potwierdzeniu przez Właściciela dokonania rezerwacji.
 17. Właściciel udostępnia apartament po uiszczeniu 100% wartości rezerwacji.
 18. Wpłata 40% zaliczki nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji. Nie podlega zwrotowi 100% zaliczki w przypadku rezerwacji terminów w czasie Świąt, Sylwestra oraz podobnych tego typu okoliczności. Opłata nie podlega zwrotowi przy skróceniu pobytu.
 19. Prawem właściwym dla sporów między właścicielem a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela obiektu.

LOKALIZACJA

Atrakcyjna lokalizacja nad jez. Drwęckim w Ostródzie!

Rezerwacja

+48 693 848 320

+48 603 696 585

3 kolory

Adres

ul. 3 Maja 7

14-100 Ostróda

woj. warmińsko-mazurskie

Mazury Zachodnie